ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 119/23 52-232 Wrocław
+ 512 166 699
Contact
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kancelaria BHR Adwokaci Radomski i Partnerzy sp. p. z siedzibą we Wrocławiu (52-232) przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 119/23 zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria BHR Adwokaci Radomski i Partnerzy sp. p. z siedzibą we Wrocławiu (52-232) przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 119/23, KRS: 0000403206, NIP: 8992731566, REGON: 021770641, nr telefonu: (+48 71) 3070421 (dalej jako: „Administrator”)
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem także za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kancelaria-bhr.pl
 • Administrator przetwarza dane osobowe:
 • klientów:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, ustalenia stanu faktycznego, formułowania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniach sądowych/ administracyjnych/ pozasądowych i inne) – do czasu realizacji umowy;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu prowadzenia sprawy/ świadczenia usługi prawnej związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii (np. sprawy z zakresu prawa medycznego) – do momentu zakończenia sprawy/ zrealizowania usługi;
 • kontrahentów będących osobami fizycznymi:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności:
 • inne podmioty świadczące usługi prawne;
 • podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • nabywcy wierzytelności Kancelarii;
 • podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi, w tym:
  • informatyczne,
  • księgowo- finansowe,
  • audytorskie i kontrolne,
  • windykacyjne,
  • poligraficzne,
  • niszczenia dokumentów,
  • pocztowe oraz kurierskie
 1. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom wskazanym w pkt IV, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest praktykowane.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych (mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych)
 • Prawo do sprostowania danych (mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych m.in. poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia)
 • Prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały dostarczone w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany)
 • Prawo do usunięcia danych (mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach: a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; b) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego; c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych (mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach: a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do Administratora wiadomości na adres: biuro@kancelaria-bhr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 119/23, 52-232 Wrocław.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 1. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 1. Administrator ,ze względu na konieczność zapewnienia spełniania przez Politykę prywatności wymogów nałożonych w przepisach prawa, zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Administratora.
error: Content is protected !!