Prawo zamówień publicznych

  • Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych, obejmujące  analizę składanych przez Klienta ofert, działania mające na celu opracowywanie, modyfikację lub wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Przygotowywanie środków odwoławczych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentowanie Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
  • Reprezentowanie Klienta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w kontaktach z Zamawiającym zarówno na etapie przed złożeniem oferty, jak i w przypadku wezwań do uzupełnienia braków.