Prawo Gospodarcze i Handlowe

 • Doradztwo prawne przy zawiązywaniu spółek przez podmioty polskie i zagraniczne.
 • Doradztwo prawne związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego IPO oraz doradztwo z zakresu wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych.
 • Doradztwo dla członków zarządów spółek kapitałowych związane z minimalizacją ryzyk dotyczących ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
 • Doradztwo przy emisjach papierów wartościowych – akcji, obligacji, weksli inwestycyjnych, warrantów.
 • Przygotowanie dokumentacji prawnej związanej z obsługą podmiotu.
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw i interesów Klienta w jego bieżącej działalności gospodarczej.
 • Obsługa prawna walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji prawnej pod schematy organizacyjne podmiotów.
 • Opracowywanie i opiniowanie umów i wzorców umów w obrocie gospodarczym.
 • Przygotowywanie pism o treści prawnej i udzielanie pomocy przy ich sporządzaniu.
 • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem Klienta.
 • Doradztwo prawne związane z przygotowaniem, tworzeniem i optymalizacją struktur grup kapitałowych, w tym podatkowych i finansowych.
 • Obsługa prawna i doradztwo przy transakcjach fuzji, przejęć oraz przekształceń podmiotów gospodarczych.
 • Wykonywanie badań due dilligence.
 • Reprezentowanie Klientów przed Sądami w sprawach procesowych.