Prawo energetyczne

  • Opracowywanie i negocjowanie projektów kontraktów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne.
  • Opracowywanie ogólnych warunków umów wykorzystywanych masowo przez przedsiębiorstwa energetyczne.
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych do prowadzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne działalności decyzji administracyjnych.
  • Zastępowanie Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Prowadzenie windykacji masowej na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, w tym również prowadzenie postępowań w imieniu Klienta funkcjonującego jako pokrzywdzony / oskarżyciel posiłkowy przed organami ścigania, w szczególności w ramach nielegalnego poboru energii elektrycznej – NPEE.
  • Opracowywanie analiz i opinii prawnych w ramach bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw energetycznych.
  • Doradztwo w procesach inwestycyjnych w ramach sektora energetycznego.
  • Obsługa prawna związana z optymalizacją kosztów po stronie przedsiębiorstwa energetycznego, w tym również związanych z negocjacjami ze stroną społeczną.
  • Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię w ramach tzw. odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biogazownie i inne).